Privacybeleid
Verantwoordelijke instantie

Miranda Schenkel – Hondenfotografie gevestigd in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Telefoonnr.: +31 6 535 402 99
E-Mail: hondenfotograaf.mirandaschenkel@gmail.com
Website: https://mirandaschenkelhondenfotografie.nl

Gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van een SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer), om redenen van veiligheid en ter beveiliging van vertrouwelijke inhoud, zoals contactgegevens of informatieverzoeken die wij van je ontvangen. Of je wel of niet met een versleutelde verbinding te maken hebt zie je in de adresbalk: ‘http://’ verandert in ‘https://’ en er verschijnt een slot-icoontje.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Miranda Schenkel – Hondenfotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hondenfotograaf.mirandaschenkel@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Miranda Schenkel – Hondenfotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Miranda Schenkel – Hondenfotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Miranda Schenkel – Hondenfotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Miranda Schenkel – Hondenfotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
– Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
– Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
– Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Gegevensvastlegging op onze website
Cookies

Miranda Schenkel – Hondenfotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Contactformulieren

Als je ons via het ‘Contactformulier’ verzoeken doet toekomen, worden jouw gegevens op het aanvraagformulier inclusief de door jouw aldaar opgegeven contactgegevens ten behoeve van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. De akkoordverklaring die je op deze formulieren kunt geven (maar niet verplicht bent te geven), heeft de volgende inhoud:

Akkoordverklaring gegevensgebruik:
Ik ga ermee akkoord dat mijn in het contactformulier verstrekte gegevens (verplicht in te vullen gegevens en evt. vrijwillige gegevens) door Miranda Schenkel – Hondenfotografie als verantwoordelijke instantie worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor het versturen van informatiemateriaal per mail en voor het per e-mail beantwoorden van mijn aanvraag. 

Houd rekening met het volgende: Zonder jouw akkoordverklaring wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De door jouw op dit contactformulier ingevulde gegevens blijven opgeslagen tot je ons verzoekt ze te wissen, dan wel tot je jouw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt.

Delen van gegevens met derden

Miranda Schenkel – Hondenfotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Miranda Schenkel – Hondenfotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben:
 • Typeform S.L.
Geautomatiseerde besluitvorming

Miranda Schenkel – Hondenfotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miranda Schenkel – Hondenfotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hondenfotograaf.mirandaschenkel@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Miranda Schenkel – Hondenfotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miranda Schenkel – Hondenfotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hondenfotograaf.mirandaschenkel@gmail.com

Privacy instellingen
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie vind je in ons privacybeleid Privacybeleid
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google